Άρθρο Εχεμύθειας


Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης η Ammon Ovis δεσμεύεται από υποχρέωση εχεμύθειας για όλες τις πληροφορίες που τυχόν περιέλθουν σε γνώση της σχετικά με την Εταιρεία και αναλαμβάνει την υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας και κατά πάντα χρόνο, μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση αυτής, να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια ως προς την οργάνωση, την τεχνογνωσία, τις τεχνικές μεθόδους, τα προϊόντα, τα έγγραφα, την οικονομική κατάσταση και δεδομένα, την πορεία των εργασιών, τον προγραμματισμό των εργασιών, τα επενδυτικά σχέδια, την αναπτυξιακή πολιτική, τις συμπράξεις και συνεργασίες με τρίτους τις οποίες προωθεί, διαπραγματεύεται ή έχει συνάψει, και τους όρους αυτών, και την εν γένει άσκηση και το σχεδιασμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Καλέστε μας